Jaunumi

No rudens plānots palielināt paliatīvās aprūpes pieejamību pacienta dzīvesvietā

Veselības ministrija (VM) plāno no rudens pakāpeniski ieviest mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā, teikts ministrijas valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā.

Lai gan pieaugušie pacienti šobrīd var saņemt noteiktā kārtībā gan stacionāros, gan ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā paliatīvās aprūpes ietvaros, pakalpojumu apjoms pieaugušajiem personas dzīvesvietā nav pietiekams, norāda VM. Šobrīd paliatīvā aprūpe mājas aprūpes ietvaros tiek nodrošināta salīdzinoši nelielam pacientu skaitam atbilstoši noteiktām diagnozēm, pilnībā nenosedzot visu attiecīgo pacientu vajadzības.

Mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojums tiks ieviests, balstoties uz uz pacientu vajadzībām, iegūtajiem izmēģinājumprojekta rezultātiem, pieredzi un uz veiksmīgi izstrādātiem pacientu centrētiem pakalpojuma organizācijas mehānismiem. Tas tiek veidots kā integrēts pakalpojums, paredzot veselības un sociālās komponentes.

Pakalpojums sevī ietvers ārstu un komandas sniegto aprūpi, kas ietver gan ārsta veidotu ārstnieciskās aprūpes plānu, gan regulāras vizītes un pakalpojumus pie pacienta mājās ārstnieciskās aprūpes plāna realizācijai, tajā skaitā ietverot arī brūču un mākslīgo atveru kopšanu, pārsiešanu un kontroli dinamikā.

Tāpat tas paredz ergoterapeita sniegto aprūpi, tajā skaitā konsultācijas par dzīvesvietas vides pielāgošanu, pastāvīgas skābekļa terapijas un laboratorijas ekspresdiagnostikas nodrošināšanu mājas apstākļos, ambulatoro, dienas stacionāra, stacionāra pakalpojumu un izmeklējumu plānošanu un organizāciju, kā arī specializētā transporta pakalpojumus nokļūšanai, sociālo aprūpi un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu.

Pakalpojumā arī paredzētas konsultācijas pacientam un viņu tuviniekiem diennakts režīmā, tostarp, brīvdienās un svētku dienās, psihosociālais atbalsts, kā arī tuvinieku un citu personu, kuras aprūpē pacientu, apmācības par aprūpes jautājumiem.

No VM piešķirtā finansējuma mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā nodrošināšanai tiks apmaksāta tikai veselības aprūpes komponente.

Savukārt attiecībā uz sociālo komponenti plānots, ka ar laiku, Labklājības ministrijai veicot pasākumus attiecīgā finansējuma piesaistīšanai pakalpojuma sociālajai komponentei no valsts budžeta līdzekļiem, tiks nodrošināts finansējums pakalpojuma sniedzējam sociālo pakalpojumu sniegšanai personas dzīvesvietā.

Vienlaikus VM norāda, ka pakalpojumu organizēšanā ļoti būtiska loma ir ne tikai iesaistīto institūciju savstarpējai sadarbībai, bet, galvenokārt, koordinatoram, ko paredzēts ieviest attiecīgajā komandas darbā, nodrošinot mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā. Koordinatoram ne tikai jāpārzina starpnozaru atbalsta iespējas, bet jāspēj atbildēt gan uz pacientu, gan viņa tuvinieku jautājumiem un atbilstošā brīdī jāorganizē nepieciešamie pakalpojumi un atbalsti.

Tāpat, ņemot vērā, ka dzīvildze personai ir ierobežojoša un veselības stāvoklis strauji mainās, VM vērtējumā, nekavējoties ir jānodrošina tehniskie palīglīdzekļi - jau pacientam izrakstoties no slimnīcas, jābūt iespējai nekavējoties iekārtot mājokli un saņemt tehniskos palīglīdzekļus mājās, īpaši tādus kā funkcionālās gultas.

Mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā saņemšanai nepieciešams klīniskās universitātes vai reģionālās slimnīcas konsīlija lēmums, nosakot diagnozi un turpmāko ārstēšanas taktiku, kā arī prognozējamo ierobežoto dzīvildzi. Uz konsīliju pacients varēs nokļūt gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, gan slimnīcā veiktās aprūpes ietveros, gan arī pacientam vai viņa tuviniekiem vēršoties slimnīcā.

Attiecīgi slimnīcas ārstu konsīlijs izvērtēs pacienta anamnēzi un veselības stāvokli, nosakot arī prognozējamo dzīvildzi un nepieciešamību pēc mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā. Slimnīca, kas nodrošinājusi attiecīgo konsīliju, informēs dzīvesvietas teritorijai atbilstošu attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, kurš savukārt ar koordinatora starpniecību tālāk organizēs mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma saņemšanu pacienta dzīvesvietā.

Atbilstoši pieejamiem finanšu līdzekļiem tiek plānots mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā nodrošināt aptuveni 2800 pacientiem gadā visā Latvijas teritorijā.